پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

timee

 برنامۀ زمانی [پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت]

 

* زمان بندی ارسال مقاله

شروع ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
اعلام نتایج : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

 

* زمان بندی ثبت نام

شروع ثبت نام : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
مهلت ثبت نام : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

 

*زمان بندی برگزاری کنفرانس 

افتتاحیه و شروع کنفرانس : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ 
پایان کنفرانس و اختتامیه : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰