پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

dr-kazazi

سخن دبیر علمی کنفرانس

دکتر ابوالفضل کزازی


توسعه بازارهای نوظهور ، پیشرفت دانش و فناوری های نوین با گرایش های زیست محیطی و تغییر در سلیقه و ترجیحات مشتریان عوامل ایجاد تحرک و تحول در سیستم های جهانی شده است، مضافا بر این که دنیای دیجیتال و مدل های جدید کسب و کار بر کلیه فرایند های مدیریتی تاثیر و در جهات مختلف آن را دگرگون نموده است.
شتاب این نابسامانی در کنار رقابت های پیش بینی نشده در عرصه اقتصاد اجتماعی و پیچیدگی های محیط کسب و کار مدیران بخش های مختلف جامعه را با چالش های غریبی مواجه ساخته است. غالب سازمان های خصوصی و بعضا عمومی در دنیای متلاطم و آشفته ای بسر برده و کاهش رشد تقاضای جهانی و عدم اطمینان در تصمیم گیری های استراتژیک کلیه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را متاثر نموده است ،
فارغ از اندازه سازمانی ، هر نهاد و بنگاهی در عصر حاضر جهت بقای خود بایستی ساختار و فرایند های خود را با شیوه های نوین مدیریتی همسو و همراستا نماید. .
تامل در فراگفته های فوق نشان میدهد که علم مدیریت که حاصل تجربه و تلاش مدیران و اندیشمندان این حوزه است قادر خواهد بود که با دگر اندیشی و توانمندی های خود درکی صحیح از تحولات جاری جهانی داشته و ضرورت اجتناب پذیر برون رفت از بحران کنونی را ارائه نماید
بدون شک می توان ادعا نمود که مدیریت علم تجربی عقلانیت و تفکر منطقی است که با بهره گیری از روشها و مدل های علمی و پویا کم هزینه ترین و کارآمد ترین راهکارها را برای غلبه بر مشکلات اقتصاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در اختیار جامعه جهانی قرار دهد.
از اینرو کنفرانس بین المللی مدیریت با مشارکت صاحبنظران و مدیران توانمند این حوزه بر آن است توانمندی های علمی همراهان و اندیشمندان و ارائه دیدگاههای سازنده آنان گامی در مسیر رفع و یا کاهش چالش های مدیریت برداشته و ……. طرحی نو دراندازد.

 
 

دکتر ابوالفضل کزازی
دبیر علمی کنفرانس