پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

dr-hoseini

سخن رئیس کنفرانس

دکتر سید حمید خداداد حسینی


با سلام و احترام
اکنون که با اذن خالق یکتا و استعانت الهی و تشریک مساعی همکاران گرانقدرم برگزاری بخش علمی – پژوهشی کنفرانس بین المللی مدیریت از سال ۱۳۹۷ طبق توافقنامه فیمابین انجمن علوم مدیریت ایران و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به این انجمن واگذار گردیده است، کلیه اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس و هیات مدیره انجمن بر آن شدند تا در راستای اهداف انجمن های عملی کشور و جهت اشاعه دستاوردهای دانش مدیریت و ارائه دیدگاههای نوین این حوزه در حیطه جهانی، تعامل و مشارکت خود را با صاحبنظران، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی و مدیران عرصه صنعت، گسترش دهند. از آنجا که در شرایط کنونی کشور، جامعه نیاز مبرم به شیوه های خلاق و نوآوری های کارآمد جهت اداره نهادهای بخش عمومی و خصوصی دارد، از کلیه اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و بخشی های صنعت، فناوری و خدمات دعوت بعمل آید با مشارکت فعال و ارائه نظرات سازنده، برگزار کنندگان کنفرانس را مساعدت نمایند .
شورای سیاستگذاری کنفرانس از توانمندیهای بالقوه و بالفعل که در مسیر دستیابی به بالندگی و شکوفایی بیشتر محتوای کنفرانس باشند، صمیمانه قدردانی نموده و از ارائه دیدگاههای نوین علم مدیریت جهت نیل به اهداف و شکوفایی و خود کارآمدی در اداره سازمان های کشور، استقبال می نماید.
رسیدن به افق روشن آینده و سربلندی و خودکفایی ایران اسلامی هدف نهایی ما می باشد.


دکتر سید حمید خداداد حسینی
رئیس کنفرانس